Συμφωνία Affiliate

Συμφωνία Συνεργασίας

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 26 Ιανουαρίου 2022

Κύριος ιστότοπος: https://FlexJob.gr/


Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ: Αυτή η Συμφωνία Συνεργασίας (εφεξής καλούμενη «Συμφωνία») παρέχεται από τον ακόλουθο οργανισμό, εφεξής καλούμενο «Εταιρεία»: FlexJob.gr. Η κύρια ιστοσελίδα μας βρίσκεται στη διεύθυνση που αναφέρεται παραπάνω. Η Συμφωνία είναι ένα νομικό έγγραφο μεταξύ εσάς και της Εταιρείας που περιγράφει τη σχέση θυγατρικής που συνάπτουμε. Η παρούσα Συμφωνία καλύπτει τις ευθύνες σας ως συνδεδεμένης εταιρείας και τις ευθύνες μας απέναντί ​​σας. Βεβαιωθείτε ότι διαβάζετε και κατανοείτε το σύνολο αυτού του εγγράφου, καθώς και ότι έχετε τη βοήθεια δικηγόρου εάν το επιθυμείτε, επειδή καθένας από τους όρους της παρούσας Συμφωνίας είναι σημαντικοί για τη σχέση εργασίας μας.


1) ΟΡΙΣΜΟΙ

Τα μέρη που αναφέρονται στην παρούσα συμφωνία ορίζονται ως εξής:

α) Εταιρεία, Εμείς, Εμείς: Όπως περιγράφουμε παραπάνω, θα αναφερόμαστε ως Εταιρεία. Εμείς, εμείς, το δικό μας, το δικό μας και άλλες αντωνυμίες πρώτου προσώπου θα αναφέρονται επίσης στην Εταιρεία, καθώς και σε όλους τους υπαλλήλους ή νομικούς αντιπροσώπους της Εταιρείας.
β) Εσείς, ο Συνεργάτης: Θα αναφέρεται ως "Συγγενής". Θα αναφέρεται επίσης σε όλο το παρόν Συμφωνητικό με αντωνυμίες δεύτερου προσώπου όπως You, Yours ή Yours.
γ) Μέρη: Συλλογικά, τα μέρη της παρούσας Συμφωνίας (η Εταιρεία και Εσείς) θα αναφέρονται ως «Μέρη» ή μεμονωμένα ως «Μέρος».
δ) Πρόγραμμα συνεργατών: Το πρόγραμμα που έχουμε δημιουργήσει για τις συνεργάτες μας, όπως περιγράφεται στην παρούσα Συμφωνία.
ε) Αίτηση Συνεργατών: Η πλήρως συμπληρωμένη φόρμα που πρέπει να μας παρασχεθεί για να εξετάσουμε την ένταξή σας στο Πρόγραμμα Συνεργατών.
στ) Ιστότοπος: Ο κύριος ιστότοπος που σημειώσαμε παραπάνω θα αναφέρεται ως Ιστότοπος.
2) ΣΥΜΦΩΝΗΣΗ & ΑΠΟΔΟΧΗ

Υποβάλλοντας μια αίτηση στο Πρόγραμμα Συνεργατών μας, εγγυάστε ότι έχετε διαβάσει και ελέγξει την παρούσα Συμφωνία και ότι συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτήν. Εάν δεν συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την παρούσα Συμφωνία, αποχωρήστε αμέσως από τον ιστότοπο και μην υποβάλετε αίτηση στο Πρόγραμμα Συνεργατών μας. Αυτή η Συμφωνία ενσωματώνει συγκεκριμένα με παραπομπή οποιουσδήποτε Όρους Προϋποθέσεων, Πολιτικές Απορρήτου, Συμφωνίες Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη ή άλλα νομικά έγγραφα που ενδέχεται να έχουμε στον ιστότοπό μας.


3) ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 (δεκαοκτώ) ετών για να εγγραφείτε στο Πρόγραμμα Συνεργατών μας ή να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον Ιστότοπο. Υποβάλλοντας μια αίτηση στο Πρόγραμμα Συνεργατών μας, δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών και ότι μπορείτε να συμφωνήσετε νόμιμα με την παρούσα Συμφωνία. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή ευθύνη για οποιαδήποτε παραποίηση της ηλικίας σας.


4) ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Για να εγγραφείτε στο Πρόγραμμα Συνεργατών μας, θα σας ζητηθεί πρώτα να υποβάλετε μια Αίτηση Συνεργασίας για να εγγραφείτε. Η Αίτηση Συνεργασίας μπορεί να βρεθεί στον ακόλουθο ιστότοπο: https://flexjob.gr/become-an-affiliate/.

Η υποβολή μιας Αίτησης Συνεργασίας δεν εγγυάται τη συμπερίληψη στο Πρόγραμμα Συνεργατών. Αξιολογούμε κάθε αίτηση και είμαστε οι μοναδικοί και αποκλειστικοί λήπτες αποφάσεων για την αποδοχή Συνεργατών. Εάν επιλέξουμε να μην επιτρέψουμε τη συμπερίληψή σας στο Πρόγραμμα Συνεργατών, θα προσπαθήσουμε να σας ειδοποιήσουμε με εύλογο τρόπο. Εάν δεν έχετε νέα μας εντός εύλογου χρονικού πλαισίου, θεωρήστε ότι η αίτησή σας έχει απορριφθεί. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να σας δώσουμε καμία εξήγηση για την απόρριψή σας, αλλά σας ενημερώνουμε ότι ενδέχεται να απορρίψουμε αιτούντες για οποιονδήποτε λόγο ή τρόπο, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, ενός ιστότοπου ή μιας σελίδας μέσων κοινωνικής δικτύωσης που παραβιάζει την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης.

Εάν η Αίτησή σας για Συνεργασία απορριφθεί, δεν μπορείτε να υποβάλετε ξανά αίτηση. Εάν η Αίτησή σας για Συνεργασία γίνει αποδεκτή, καθένας από τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας ισχύει για τη συμμετοχή σας. Ενδέχεται επίσης να ζητήσουμε πρόσθετες πληροφορίες για την ολοκλήρωση της Αίτησης Συνεργασίας ή να προβείτε σε πρόσθετα βήματα για να διασφαλίσετε την καταλληλότητά σας στο Πρόγραμμα Συνεργατών.
5) ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η παρούσα Συμφωνία δεν δημιουργεί αποκλειστική σχέση μεταξύ εσάς και εμάς. Είστε ελεύθεροι να συνεργαστείτε με παρόμοιους παρόχους προγραμμάτων θυγατρικών σε οποιαδήποτε κατηγορία. Αυτή η συμφωνία δεν μας επιβάλλει περιορισμούς όσον αφορά τη συνεργασία με οποιοδήποτε άτομο ή εταιρεία που μπορεί να επιλέξουμε.
6) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Μετά την αποδοχή σας στο Πρόγραμμα Συνεργατών, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο λογαριασμός σας έχει ρυθμιστεί πλήρως, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων πληροφοριών πληρωμών και τοποθεσίας (όπως ένας τραπεζικός ή διαδικτυακός λογαριασμός που ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε για την καταχώρηση πληρωμής).

Λάβετε υπόψη ότι η παρακάτω είναι μια γενική περιγραφή του Προγράμματος Συνεργατών. Όλα όσα περιέχονται σε αυτήν την υποενότητα υπόκεινται στους συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις σε όλη την υπόλοιπη συμφωνία.

Κλικ: Θα σας παρέχουμε έναν συγκεκριμένο σύνδεσμο ή συνδέσμους, εξατομικευμένους για εσάς ως Συνεργάτη, για την προώθησή σας (συλλογικά, "Κάντε κλικ στον σύνδεσμο"). Ο σύνδεσμος κλικ θα πληκτρολογήσει την ταυτότητά σας και θα στείλει διαδικτυακούς χρήστες στον ιστότοπο ή τους ιστότοπους της Εταιρείας. Με το παρόν συμφωνείτε να συνεργαστείτε πλήρως μαζί μας σχετικά με τον Σύνδεσμο και ότι θα συμμορφώνεστε ρητά με όλους τους όρους της παρούσας Συμφωνίας για την προώθηση του συνδέσμου κλικ ανά πάσα στιγμή. Ενδέχεται να τροποποιήσουμε τον συγκεκριμένο σύνδεσμο ή συνδέσμους και θα σας ειδοποιήσουμε εάν το κάνουμε. Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε μόνο συνδέσμους που έχουν προηγουμένως εγκριθεί από εμάς και να εμφανίζεται ο σύνδεσμος κλικ σε εμφανές σημείο στον ιστότοπό σας ή στη σελίδα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως περιγράφεται στην Αίτηση Συνεργασίας (συλλογικά, ο «Ιστότοπος Συνεργατών»).

Χωρίς γέμιση cookie: Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε «γεμίσματα» cookie ή άλλες τεχνικές που ενδέχεται να ενσωματώνουν κώδικα παρακολούθησης χωρίς συγκεκριμένη γνώση του διαδικτυακού χρήστη.
Όλες οι πληροφορίες που θα εμφανίζονται στον Ιστότοπο Συνεργατών σχετικά με την Εταιρεία πρέπει να εγκριθούν από εμάς γραπτώς πριν από την εμφάνιση τους.

Κάθε φορά που ένας χρήστης κάνει κλικ στο σύνδεσμο κλικ στον ιστότοπο συνεργατών και προσδιορίζουμε ότι είναι ένα αναγνωρισμένο κλικ, όπως περιγράφεται παρακάτω, θα δικαιούστε να λάβετε το ακόλουθο ποσό: 0,01 € (ένα σεντ).Κλικ Χρήστη: Κάθε φορά που ένας χρήστης κάνει κλικ μέσω του Συνδέσμου που δημοσιεύεται στον Ιστότοπο Συνεργατών και προσδιορίζουμε ότι πρόκειται για Πιστοποιημένο κλικ όπως περιγράφεται παρακάτω, θα δικαιούστε να λάβετε το ακόλουθο συγκεκριμένο ποσό: 0,01 € (ένα σεντ).

7) ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΙΣΧΥΟΥΝ

Θα καθορίσουμε εάν η πληρωμή είναι επιτρεπτή κατά την αποκλειστική μας κρίση. Διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίψουμε κλικ που δεν συμμορφώνονται με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας.

Η επεξεργασία και η εκπλήρωση των παραγγελιών θα είναι δική μας ευθύνη. Θα παρέχουμε επίσης δεδομένα σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τον λογαριασμό σας μαζί μας μέσω της πύλης στην οποία συνδέεστε στον ιστότοπο.

Όπως περιγράφεται παραπάνω, για να είναι επιλέξιμα για πληρωμή, τα κλικ των χρηστών πρέπει να είναι "Πιστοποιημένα κλικ". Πιστοποιημένα κλικ:

α) Τα κλικ φτάνουν στον ιστότοπο ή τους ιστότοπούς μας μέσω σωστά διαμορφωμένων συνδέσμων στον Ιστότοπο Συνεργατών.
β) Τα κλικ φτάνουν στον ιστότοπό μας ή στους ιστότοπούς μας μόνο μέσω των ειδικά εγκεκριμένων τοποθεσιών του Συνεργάτη (όχι άλλους ιστότοπους ή σελίδες μέσων κοινωνικής δικτύωσης)·
γ) Φτάνουν κλικ στον ιστότοπό μας και σχετίζονται με έναν συγκεκριμένο χρήστη. και
δ) Δεν αποστέλλονται κλικ από bot ή άλλο αυτοματοποιημένο πρόγραμμα web.
8) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Οι πληρωμές θα είναι διαθέσιμες μόνο όταν η Εταιρεία έχει τα στοιχεία της τρέχουσας διεύθυνσής σας, καθώς και λογιστικά και φορολογικά έγγραφα. Θα σας ζητηθεί να υποβάλετε ένα φορολογικό έντυπο. Οι λογιστικές πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν τη δρομολόγηση και τον αριθμό λογαριασμού μιας τράπεζας στην οποία θέλετε να καταχωρήσετε μια απευθείας κατάθεση ή μπορεί να περιλαμβάνουν μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για μια ηλεκτρονική μέθοδο πληρωμής.

Επί του παρόντος, η Εταιρεία χρησιμοποιεί τους ακόλουθους τρόπους πληρωμής:

Τραπεζική κατάθεση

Για οποιεσδήποτε αλλαγές στη διεύθυνση ή στα λογιστικά σας στοιχεία, πρέπει να μας ειδοποιήσετε αμέσως και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τις αλλαγές στα στοιχεία πληρωμής σας το συντομότερο δυνατό.

Οι πληρωμές θα είναι διαθέσιμες τον μήνα ή την περίοδο μετά τη συγκέντρωση τους. Για παράδειγμα, εάν οι πληρωμές γίνονται κάθε 15 ημέρες, πρέπει να τελειώσει μια ολόκληρη περίοδος 15 ημερών για να είναι διαθέσιμη η πληρωμή αυτής της περιόδου την επόμενη περίοδο.

Διατηρούμε ρητά το δικαίωμα αλλαγής των στοιχείων πληρωμής κατά την αποκλειστική μας κρίση. Εάν το κάνουμε, θα ενημερωθείτε.

Οι πληρωμές υπόκεινται επίσης στον ακόλουθο περιορισμό:
α) Οι πληρωμές είναι διαθέσιμες μόνο όταν πληρείται ένα όριο του ακόλουθου ποσού: 5 Ευρώ.
Για τυχόν διαφωνίες ως προς την πληρωμή, η Εταιρεία πρέπει να ειδοποιηθεί εντός τριάντα ημερών από την παραλαβή της πληρωμής. Θα εξετάσουμε κάθε ειδοποίηση αμφισβήτησης καθώς και την υποκείμενη συναλλαγή πληρωμής με την οποία σχετίζεται. Διαφωνίες που υποβάλλονται μετά από τριάντα ημέρες πληρωμής δεν θα επιλυθούν.


9) ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Μπορείτε να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας μαζί μας για να ελέγξετε αναφορές που σχετίζονται με τη συνεργασία σας, όπως αναφορές πληρωμών και πληροφορίες για Πιστοποιημένο κλικ ή/και Αγορά. Λάβετε υπόψη, ωστόσο, ότι δεν έχουν ελεγχθεί πλήρως ως προς την ακρίβεια όλα τα καταχωρημένα επιλέξιμα κλικ ή/και αγορές στις αναφορές που μπορείτε να δείτε σε πραγματικό χρόνο και, επομένως, ενδέχεται να αλλάξουν πριν από την πληρωμή.
10) ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΛΗΞΗ & ΑΝΑΣΤΟΛΗ

Η διάρκεια αυτής της Συμφωνίας θα ξεκινήσει όταν σας δεχθούμε στο Πρόγραμμα Συνεργατών. Μπορεί να τερματιστεί από οποιοδήποτε μέρος ανά πάσα στιγμή με ή χωρίς αιτία.

Μπορείτε να κερδίσετε πληρωμές μόνο εφόσον είστε Συνεργάτης σε καλή κατάσταση κατά τη διάρκεια της θητείας. Εάν καταγγείλετε αυτήν τη Συμφωνία μαζί μας, θα πληροίτε τις προϋποθέσεις για να λαμβάνετε πληρωμές που έχετε κερδίσει πριν από την ημερομηνία καταγγελίας.

Εάν δεν ακολουθήσετε τους όρους της παρούσας Συμφωνίας ή οποιωνδήποτε άλλων νομικών όρων που έχουμε δημοσιεύσει οπουδήποτε στον ιστότοπο ή τους ιστότοπούς μας, χάνετε όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος οποιασδήποτε πληρωμής χωρίς αξίωση.

Διατηρούμε συγκεκριμένα το δικαίωμα να καταγγείλουμε την παρούσα Συμφωνία εάν παραβιάσετε οποιονδήποτε από τους όρους που περιγράφονται στο παρόν, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της παραβίασης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή τρίτου μέρους, της μη συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία ή άλλες νομικές υποχρεώσεις, ή/και δημοσίευση ή διανομή παράνομου υλικού.

Κατά τη λήξη της παρούσας Συμφωνίας, οποιεσδήποτε διατάξεις που αναμένεται να επιβιώσουν από τη φύση τους θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και ισχύ.
11) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Συμφωνείτε ότι η πνευματική ιδιοκτησία που ανήκει στην Εταιρεία περιλαμβάνει όλα τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα, τα εμπορικά μυστικά, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και άλλη πνευματική ιδιοκτησία που ανήκει στην Εταιρεία («Εταιρική IP»).

Με την επιφύλαξη των περιορισμών που αναφέρονται παρακάτω, σας χορηγούμε με το παρόν μια μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, ανακλητή άδεια πρόσβασης στους ιστότοπούς μας σε συνδυασμό με το Πρόγραμμα Συνεργατών και χρήσης της IP της Εταιρείας αποκλειστικά και αποκλειστικά σε συνδυασμό με την αναγνώριση της εταιρείας και της επωνυμίας μας στο Ιστότοπος Συνεργατών για την αποστολή πελατών στους συνδέσμους Συνεργατών που παρέχουμε. Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την εταιρική IP με οποιονδήποτε τρόπο και επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε την εταιρική IP μόνο εάν είστε Συνεργάτης σε καλή κατάσταση μαζί μας.

Μπορούμε να ανακαλέσουμε αυτήν την άδεια ανά πάσα στιγμή και εάν διαπιστώσουμε ότι χρησιμοποιείτε την εταιρική IP με οποιονδήποτε τρόπο που δεν προβλέπεται από την παρούσα Συμφωνία, διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε την παρούσα Συμφωνία.

Εκτός από όσα προβλέπονται στο παρόν, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από την εταιρική IP ή οποιαδήποτε παρόμοια παραλλαγή της εταιρικής IP που προκαλεί σύγχυση χωρίς τη ρητή προηγούμενη γραπτή άδειά μας. Αυτό περιλαμβάνει περιορισμό στη χρήση της εταιρικής IP σε οποιονδήποτε τομέα ή όνομα ιστότοπου, σε λέξεις-κλειδιά ή διαφημίσεις, σε μετα-ετικέτες ή κώδικα ή με οποιονδήποτε τρόπο που είναι πιθανό να προκαλέσει σύγχυση στους καταναλωτές.

Λάβετε υπόψη ότι η μη εξουσιοδοτημένη χρήση οποιασδήποτε εταιρικής IP θα συνιστά παράνομη παραβίαση και επιφυλασσόμαστε όλων των δικαιωμάτων μας, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να ασκήσουμε αγωγή για παραβίαση εναντίον σας ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου. Ενδέχεται να υποχρεωθείτε να πληρώσετε χρηματικές αποζημιώσεις ή νομικά έξοδα και έξοδα.
Με το παρόν μας παρέχετε μια μη αποκλειστική άδεια χρήσης για τη χρήση του ονόματός σας, των εμπορικών σημάτων και των σημάτων υπηρεσιών, εάν υπάρχουν, καθώς και άλλης επιχειρηματικής πνευματικής ιδιοκτησίας για τη διαφήμιση του Προγράμματος Συνεργατών μας.


12) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ

Η Εταιρεία μπορεί, από καιρό σε καιρό και ανά πάσα στιγμή, να τροποποιεί την παρούσα Συμφωνία. Συμφωνείτε ότι η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει την παρούσα Συμφωνία ή να αναθεωρήσει οτιδήποτε περιλαμβάνεται στο παρόν. Συμφωνείτε επίσης ότι όλες οι τροποποιήσεις της παρούσας Συμφωνίας είναι σε πλήρη ισχύ και ισχύουν αμέσως μετά τη δημοσίευσή τους στον Ιστότοπο και ότι οι τροποποιήσεις ή παραλλαγές θα αντικαταστήσουν οποιαδήποτε προηγούμενη έκδοση της παρούσας Συμφωνίας, εκτός εάν οι προηγούμενες εκδόσεις αναφέρονται συγκεκριμένα ή ενσωματώνονται στην τελευταία τροποποίηση ή παραλλαγή της παρούσας Συμφωνίας. Εάν ενημερώσουμε ή αντικαταστήσουμε τους όρους της παρούσας Συμφωνίας, θα σας ενημερώσουμε με ηλεκτρονικά μέσα, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν ένα email. Εάν δεν συμφωνείτε με την ενημέρωση ή την αντικατάσταση, μπορείτε να επιλέξετε να τερματίσετε την παρούσα Συμφωνία όπως περιγράφεται παρακάτω.
α) Στο βαθμό που οποιοδήποτε μέρος ή τμήμα της παρούσας Συμφωνίας θεωρείται αναποτελεσματικό ή άκυρο από οποιοδήποτε δικαστήριο, συμφωνείτε ότι η προηγούμενη, αποτελεσματική έκδοση της παρούσας Συμφωνίας θα θεωρείται εκτελεστή και έγκυρη στον μέγιστο βαθμό.
β) Συμφωνείτε να παρακολουθείτε τακτικά την παρούσα Συμφωνία και να ανατρέχετε στην Ημερομηνία έναρξης ισχύος που δημοσιεύεται στην κορυφή της παρούσας Συμφωνίας για να σημειώσετε τροποποιήσεις ή παραλλαγές. Συμφωνείτε επίσης να διαγράψετε την προσωρινή μνήμη όταν το κάνετε αυτό για να αποφύγετε την πρόσβαση σε προηγούμενη έκδοση του παρόντος Συμφωνητικού.

13) ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

Τίποτα που περιέχεται στην παρούσα Συμφωνία δεν θα ερμηνευθεί ότι αποτελεί οποιαδήποτε σχέση συνεργασίας, κοινοπραξίας, αντιπροσωπείας, franchise ή εργασιακής σχέσης. Είστε ανεξάρτητος ανάδοχος της Εταιρείας και θα παραμείνετε ανά πάσα στιγμή.
14) ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΧΡΗΣΗ

Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιήσετε το Πρόγραμμα Συνεργατών ή την Εταιρεία μας για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό ή οποιονδήποτε σκοπό που απαγορεύεται βάσει αυτής της ρήτρας. Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιήσετε το Πρόγραμμα Συνεργατών με οποιονδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει τους ιστότοπους, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες μας ή τις γενικές δραστηριότητες της Εταιρείας.

α) Συμφωνείτε περαιτέρω να μην χρησιμοποιήσετε το Πρόγραμμα Συνεργατών:
I) Να παρενοχλήσει, να καταχραστεί ή να απειλήσει άλλους ή να παραβιάσει με άλλον τρόπο τα νόμιμα δικαιώματα οποιουδήποτε ατόμου.
II) Να παραβιάζουν τυχόν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή οποιουδήποτε τρίτου.
III) Να ανεβάσετε ή να διαδώσετε με άλλον τρόπο ιούς υπολογιστών ή άλλο λογισμικό που μπορεί να βλάψει την ιδιοκτησία άλλου.

IV) Να διαπράξει οποιαδήποτε απάτη.
V) Να συμμετάσχουν ή να δημιουργήσουν οποιονδήποτε παράνομο τζόγο, κληρώσεις ή πυραμιδικά συστήματα.
VI) Να δημοσιεύει ή να διανέμει οποιοδήποτε άσεμνο ή δυσφημιστικό υλικό.
VII) Να δημοσιεύει ή να διανέμει οποιοδήποτε υλικό που υποκινεί τη βία, το μίσος ή τις διακρίσεις εναντίον οποιασδήποτε ομάδας.

VIII) Να συλλέγει παράνομα πληροφορίες για άλλους.
15) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ & ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ FTC

Είστε υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της λειτουργίας και της συντήρησης της Ιστοσελίδας Συνεργατών, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών λειτουργιών, των γραπτών αξιώσεων, των συνδέσμων και της ακρίβειας των υλικών. Πρέπει να διασφαλίσετε, όπως σημειώθηκε παραπάνω, ότι η Ιστοσελίδα Συνεργατών δεν παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου ή με άλλο τρόπο παραβιάζει οποιαδήποτε νόμιμα δικαιώματα.

Ενδέχεται να παρακολουθούμε τον λογαριασμό σας, καθώς και τα κλικ ή/και τις αγορές που προέρχονται από τον λογαριασμό σας. Εάν διαπιστώσουμε ότι δεν συμμορφώνεστε με οποιονδήποτε από τους όρους της παρούσας Συμφωνίας, έχουμε το δικαίωμα να τερματίσουμε αμέσως τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα Συνεργατών.

Απαιτούμε από όλους τους Συνεργάτες μας να συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και οδηγίες που ορίζονται από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, μέσω της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου, καθώς και των πολιτειακών και τοπικών κυβερνήσεων, όπως απαιτείται. Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου απαιτεί οι σχέσεις συνεργατών, όπως η σχέση μεταξύ εσάς και της Εταιρείας, να γνωστοποιούνται στους καταναλωτές.

Σας συνιστούμε να αναζητήσετε ανεξάρτητο νομικό σύμβουλο για να σας ενημερώσει σχετικά με τις υποχρεώσεις μας να αποκαλύπτουμε με αυτόν τον τρόπο.

Απαιτείται να δημοσιεύσετε μια εμφανή ειδοποίηση στον ιστότοπό σας σχετικά με το Πρόγραμμα Συνεργατών. Η ειδοποίηση δεν χρειάζεται να περιέχει τις ακριβείς λέξεις όπως το παράδειγμα που δίνεται παρακάτω, αλλά θα πρέπει να είναι παρόμοιες:

Συμμετέχουμε σε μάρκετινγκ θυγατρικών μέσω του οποίου λαμβάνουμε κεφάλαια μέσω κλικ στο πρόγραμμα συνεργατών μας μέσω αυτού του ιστότοπου. Μπορεί επίσης να δεχτούμε διαφημίσεις και χορηγίες από εμπορικές επιχειρήσεις ή να λάβουμε άλλες μορφές διαφημιστικής αποζημίωσης. Αυτή η γνωστοποίηση προορίζεται να συμμορφωθεί με τους Κανόνες της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου των ΗΠΑ σχετικά με το μάρκετινγκ και τη διαφήμιση, καθώς και με οποιεσδήποτε άλλες νομικές απαιτήσεις που ενδέχεται να ισχύουν.

Απαιτούμε επίσης να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί απορρήτου και ασφάλειας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων όλων εκείνων που ενδέχεται να επηρεάσουν τη χώρα διαμονής σας ή τους επισκέπτες σας. Τέτοιοι κανονισμοί περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε, τυχόν ισχύοντες νόμους στις Ηνωμένες Πολιτείες ή τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απαιτούμε επίσης να εφαρμόσετε κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για να διασφαλίσετε ένα κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας για τα δεδομένα που επεξεργάζεστε. Επιπλέον, συμφωνείτε με το παρόν να συμμορφωθείτε με τυχόν αιτήματα που ενδέχεται να σας υποβάλουμε σχετικά με τη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ή αιτήματα που ενδέχεται να λάβετε από τα υποκείμενα των δεδομένων.

Εάν διαπιστώσουμε ότι δεν συμμορφώνεστε με καμία από τις απαιτήσεις αυτού του τμήματος, ενδέχεται να τερματίσουμε τη σχέση μας μαζί σας κατά την αποκλειστική κρίση μας.
16) ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Συμφωνείτε να μην προβείτε σε καμία από τις ακόλουθες ενέργειες:

α) Αντίστροφη μηχανική ή προσπάθεια αναστροφής μηχανικής ή αποσυναρμολόγησης οποιουδήποτε κώδικα ή λογισμικού από ή σε οποιονδήποτε από τους ιστότοπους ή τις υπηρεσίες μας·
β) Παραβίαση της ασφάλειας οποιουδήποτε από τους ιστότοπους ή τις υπηρεσίες μας μέσω οποιασδήποτε μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, παράκαμψης κρυπτογράφησης ή άλλων εργαλείων ασφαλείας, εξόρυξης δεδομένων ή παρεμβολής σε οποιονδήποτε κεντρικό υπολογιστή, χρήστη ή δίκτυο.

17) ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για την ασφάλεια του λογαριασμού ή του περιεχομένου σας. Συμφωνείτε ότι η συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα Συνεργατών γίνεται με δική σας ευθύνη.


18) ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείτε να υπερασπιστείτε και να αποζημιώσετε την Εταιρεία και οποιονδήποτε από τους εκπροσώπους της (εάν υπάρχει) και μας κρατάτε αβλαβείς έναντι οποιωνδήποτε νομικών αξιώσεων και απαιτήσεων, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αμοιβών δικηγόρου, που μπορεί να προκύψουν ή να σχετίζονται με τη χρήση ή την κακή χρήση του Προγράμματος Συνεργατών , την παραβίαση της παρούσας Συμφωνίας ή τη συμπεριφορά ή τις ενέργειές σας. Συμφωνείτε ότι η Εταιρεία θα μπορεί να επιλέξει τον δικό της νομικό σύμβουλο και μπορεί να συμμετάσχει στη δική της υπεράσπιση, εάν η Εταιρεία το επιθυμεί.


19) ΠΟΛΙΤΙΚΗ SPAM

Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση του Προγράμματος Συνεργατών για παράνομες δραστηριότητες ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής διευθύνσεων email και προσωπικών πληροφοριών από άλλους ή αποστολής μαζικών εμπορικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.


20) ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Η παρούσα Συμφωνία αποτελεί την πλήρη συνεννόηση μεταξύ των Μερών σχετικά με το Πρόγραμμα Συνεργατών. Η παρούσα Συμφωνία αντικαθιστά και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες ή σύγχρονες συμφωνίες ή συμφωνίες, γραπτές ή προφορικές.


21) ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η Εταιρεία ενδέχεται να χρειαστεί να διακόψει την πρόσβασή σας στο Πρόγραμμα Συνεργατών για την εκτέλεση υπηρεσιών συντήρησης ή έκτακτης ανάγκης σε προγραμματισμένη ή μη προγραμματισμένη βάση. Συμφωνείτε ότι η πρόσβασή σας μπορεί να επηρεαστεί από απρόβλεπτο ή απρόβλεπτο χρόνο διακοπής λειτουργίας, για οποιονδήποτε λόγο, αλλά ότι η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια προκληθεί ως αποτέλεσμα αυτού του χρόνου διακοπής λειτουργίας.
22) ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

Συμφωνείτε ότι η χρήση του Προγράμματος Συνεργατών γίνεται με αποκλειστικό και αποκλειστικό σας ρίσκο και ότι οποιεσδήποτε υπηρεσίες παρέχονται από εμάς είναι «ως έχουν». Η Εταιρεία με το παρόν αποποιείται ρητώς οποιεσδήποτε ρητές ή σιωπηρές εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της σιωπηρής εγγύησης καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και της σιωπηρής εγγύησης εμπορευσιμότητας. Η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι το Πρόγραμμα Συνεργατών θα καλύψει τις ανάγκες σας ή ότι θα είναι αδιάκοπο, χωρίς σφάλματα ή ασφαλές. Η Εταιρεία επίσης δεν παρέχει καμία εγγύηση ως προς την αξιοπιστία ή την ακρίβεια οποιασδήποτε πληροφορίας. Συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκληθεί σε εσάς, μέσω του συστήματος του υπολογιστή σας, ή ως αποτέλεσμα απώλειας των δεδομένων σας από τη χρήση του Προγράμματος Συνεργατών είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη και ότι η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε τέτοια ζημία ή απώλεια.


23) ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες που ενδέχεται να προκύψουν σε εσάς ως αποτέλεσμα της συμμετοχής σας στο Πρόγραμμα Συνεργατών, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία. Η μέγιστη ευθύνη της Εταιρείας που προκύπτει ή σχετίζεται με την παρούσα Συμφωνία περιορίζεται σε εκατό (€100) ευρώ. Αυτή η ενότητα ισχύει για οποιεσδήποτε και όλες τις αξιώσεις από εσάς, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των διαφυγόντων κερδών ή εσόδων, των επακόλουθων ή ποινικών ζημιών, της αμέλειας, της αυστηρής ευθύνης, της απάτης ή των αδικοπραξιών οποιουδήποτε είδους.
24) ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Α) ΓΛΩΣΣΑ: Όλες οι επικοινωνίες ή οι ειδοποιήσεις που δίνονται σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία θα είναι στην αγγλική γλώσσα.
Β) ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΟΜΟΥ: Μέσω της συμμετοχής σας στο Πρόγραμμα Συνεργατών, συμφωνείτε ότι η Καλιφόρνια θα διέπει οποιοδήποτε θέμα ή διαφορά που σχετίζεται με ή προκύπτει από την παρούσα Συμφωνία, καθώς και οποιαδήποτε διαφορά οποιουδήποτε είδους μπορεί να προκύψει μεταξύ σας και της Εταιρείας, με εξαίρεση τις διατάξεις περί σύγκρουσης νόμων. Σε περίπτωση που κινηθεί οποιαδήποτε διαφορά που επιτρέπεται ειδικά βάσει της παρούσας Συμφωνίας, τα Μέρη συμφωνούν να υποβληθούν στην προσωπική δικαιοδοσία των πολιτειακών και ομοσπονδιακών δικαστηρίων της ακόλουθης κομητείας: ΗΠΑ, Καλιφόρνια. Τα μέρη συμφωνούν ότι αυτή η διάταξη επιλογής δικαίου, τόπου διεξαγωγής και δικαιοδοσίας δεν είναι επιτρεπτή, αλλά μάλλον υποχρεωτική. Με το παρόν παραιτείστε από το δικαίωμα οποιασδήποτε αντίρρησης του τόπου διεξαγωγής, συμπεριλαμβανομένου του ισχυρισμού του δόγματος του forum non conveniens ή παρόμοιου δόγματος.
Γ) ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ: Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των Μερών σχετικά με ή που προκύπτει από την παρούσα Συμφωνία, τα Μέρη θα προσπαθήσουν πρώτα να επιλύσουν τη διαφορά προσωπικά και καλή τη πίστη. Εάν αυτές οι προσπάθειες προσωπικής επίλυσης αποτύχουν, τα Μέρη θα υποβάλουν στη συνέχεια τη διαφορά σε δεσμευτική διαιτησία. Η διαιτησία θα διεξαχθεί στην ακόλουθη κομητεία: ΗΠΑ. Η διαιτησία θα διεξαχθεί από έναν μόνο διαιτητή και ο εν λόγω διαιτητής δεν θα έχει την εξουσία να προσθέσει Μέρη, να τροποποιήσει τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας, να επιδικάσει ποινικές αποζημιώσεις ή να πιστοποιήσει μια κατηγορία. Ο διαιτητής δεσμεύεται από την ισχύουσα και ισχύουσα ομοσπονδιακή νομοθεσία καθώς και από τη νομοθεσία της Καλιφόρνια. Κάθε μέρος καταβάλλει τα δικά του έξοδα και τέλη. Οι αξιώσεις που απαιτούν διαιτησία σύμφωνα με αυτήν την ενότητα περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε: αξιώσεις βάσει σύμβασης, αξιώσεις αδικοπραξίας, αξιώσεις που βασίζονται στην ομοσπονδιακή και πολιτειακή νομοθεσία και αξιώσεις που βασίζονται σε τοπικούς νόμους, διατάγματα, καταστατικά ή κανονισμούς. Οι αξιώσεις πνευματικής ιδιοκτησίας από την Εταιρεία δεν θα υπόκεινται σε διαιτησία και μπορούν, κατ' εξαίρεση από αυτό το τμήμα, να εκδικαστούν δικαστικά. Τα συμβαλλόμενα μέρη, σε συμφωνία με αυτό το τμήμα της παρούσας Συμφωνίας, παραιτούνται από κάθε δικαίωμα που μπορεί να έχουν σε δίκη ενόρκων σε σχέση με διαιτητικές αξιώσεις.
Δ) ΕΚΧΩΡΗΣΗ: Η παρούσα Συμφωνία ή τα δικαιώματα που παραχωρούνται βάσει αυτής, δεν επιτρέπεται να εκχωρηθούν, να πωληθούν, να μισθωθούν ή να μεταβιβαστούν με άλλο τρόπο εν όλω ή εν μέρει από εσάς. Σε περίπτωση που η παρούσα Συμφωνία ή τα δικαιώματα που παραχωρούνται βάσει αυτής, εκχωρούνται, πωλούνται, μισθώνονται ή μεταβιβάζονται με άλλο τρόπο από την Εταιρεία, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της Εταιρείας θα δεσμεύουν και θα ισχύουν για τυχόν εκδοχείς, διαχειριστές, διαδόχους και εκτελεστές.
Ε) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΜΟΤΗΤΑ: Εάν οποιοδήποτε μέρος ή τμήμα της παρούσας Συμφωνίας κριθεί άκυρο ή μη εκτελεστό από το δικαστήριο ή τον αρμόδιο διαιτητή, τα υπόλοιπα μέρη και τμήματα θα επιβληθούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Υπό αυτές τις συνθήκες, το υπόλοιπο της παρούσας Συμφωνίας θα συνεχιστεί σε πλήρη ισχύ.
ΣΤ) ΚΑΜΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σε περίπτωση που αποτύχουμε να εφαρμόσουμε οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Συμφωνίας, αυτό δεν θα αποτελεί παραίτηση από οποιαδήποτε μελλοντική επιβολή αυτής της διάταξης ή άλλης διάταξης. Παραίτηση από οποιοδήποτε μέρος ή τμήμα της παρούσας Συμφωνίας δεν θα συνιστά παραίτηση από οποιοδήποτε άλλο μέρος ή τμήμα.
Ζ) ΕΠΙΚΕΦΑΛΕΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΚΟΛΙΑ: Οι επικεφαλίδες των εξαρτημάτων και των υποτμημάτων βάσει της παρούσας Συμφωνίας είναι μόνο για λόγους ευκολίας και οργάνωσης. Οι επικεφαλίδες δεν επηρεάζουν την έννοια οποιωνδήποτε διατάξεων της παρούσας Συμφωνίας.
Η) ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΙΑ: Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν αποτυχία εκτέλεσης λόγω αιτιών πέρα ​​από τον εύλογο έλεγχό της, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των πράξεων του Θεού, των πράξεων των αστικών αρχών, των πράξεων των στρατιωτικών αρχών, των ταραχών, των εμπάργκο, των φυσικών πράξεων και φυσικές καταστροφές, και άλλες πράξεις που μπορεί να οφείλονται σε απρόβλεπτες συνθήκες.
I) ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ: Οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες επιτρέπονται και στα δύο Μέρη βάσει της παρούσας Συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένου του email ή του φαξ. Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή απορίες, στείλτε μας email στην ακόλουθη διεύθυνση: support@flexjob.gr
error: Alert: Το περιεχόμενο προστατεύεται !!